Quyết định 246/QĐ-UBDT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20

11:08 AM 03/12/2018 Lượt xem: 1160 In bài viết

Tải nội dung chi tiết quyết định tại đây

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác