THÔNG TƯ Số: 91/2005/TT-BTC

05:12 PM 28/06/2016 Lượt xem: 2713 In bài viết

Số hiệu văn bản: 91/2005/TT-BTC

Loại văn bản:   Thông tư

Cơ quan ban hành:   Bộ Tài chính

Lĩnh vực ban hành:   Các quy định về lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Ngày ban hành:   09/01/2005

Ngày hết hiệu lực:   30/11/2011

Nội dung:   Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

File đính kèm tại đây