Danh mục các nhiệm vụ của Chương trình

10:39 AM 10/12/2015 Lượt xem: 214 In bài viết

DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐỢT I NĂM 2016 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” 

(Kèm theo Quyết định số: 653/QĐ-UBDT, ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc)

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức

tổ chức

thực hiện

1

2

3

4

5

1

Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và những tác động đến Việt Nam

- Làm rõ những vấn đề lý luận - thực tiễn liên quan đếnvấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số

-  Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá làm rõ những tác động, ảnh hưởng của những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách dân tộc của Việt Nam.

 

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số: các khái niệm, nội hàm, đặc điểm, phân loại; yếu tố hình thành và nhân tố tác động...; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

- Kết quả, phân tích đánh giá tác động, ảnh hưởng của những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á  đối với Việt Nam;

- Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách dân tộc của Việt Nam.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

Tuyển chọn

2

Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại

- Trên cơ sở làm rõ bối cảnh, nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa của từng học thuyết, hệ tư tưởng, lý luận cơ bản về dân tộc trên thế giới; những tác động đối với thế giới và Việt Nam; từ đó đề xuất quan điểm, định hướng xây dựng hệ thống lý luận về dân tộc ở Việt Nam.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định và hệ thống các lý luận về dân tộc trong thế giới, đương đại

- Kết quả phân tích, đánh giá bối cảnh, nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa của từng học thuyết, hệ tư tưởng, lý luận cơ bản về dân tộc trên thế giới;

- Xác định rõ những tác động của từng học thuyết, hệ tư tưởng, lý luận cơ bản về dân tộc đối với thế giới và Việt Nam

- Kiến nghị, đề xuất quan điểm, định hướng xây dựng hệ thống lý luận về dân tộc ở Việt Nam; đóng góp cho hệ thống lý luận về dân tộc, cơ sở khoa học cho công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đấu tranh với các thế lực thù địch.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;.

 

 

 

 

Tuyển chọn

3

Hệ thống hóa,  đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

- Hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay,

- Các luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc của Việt Nam đến năm 2030.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định và hệ thống các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

- Kết quả  đánh giá, làm rõ những mặt đạt được chưa đạt được của các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

 - Kiến nghị, đề xuất các vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc và công tác dân tộc cần được nghiên cứu làm rõ trong thời gian tới.

- Tổng hợp, chắt lọc về các kiến nghị đã được các nghiên cứu đề xuất có thể làm luận cứ khoa học cho xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc của Việt Nam đến năm 2030.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

Tuyển chọn

4

Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay.

 

- Hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay.

- Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các khuyến nghị chính sách dân tộc cho Việt Nam

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định và hệ thống các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay;

- Kết quả  đánh giá, làm rõ bối cảnh tình hình, phân tích nguyên nhân, diễn biến, tác động, ảnh hưởng của các cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay qua các kết quả nghiên cứu liên quan;

 - Kiến nghị, đề xuất về bài học kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách dân tộc cho Việt Nam.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

Tuyển chọn

5

Nghiên cứu các mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

 

- Hệ thống hóa các mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc một số quốc gia trên thế giới

- Đề xuất các giải pháp, góp phần hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định và hệ thống các mô hình quản lý nhà nước hiện nay về công tác dân tộc một số quốc gia trên thế giới;

- Kết quả đánh giá, làm rõ đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội, dân tộc; cấu trúc, bộ máy tổ chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số mô hình QLNN về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới;

 - Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam, trong thời gian tới.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển chọn

6

Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

- Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

- Xác định khoảng trống cần được nghiên cứu, làm rõ trong thời gian tới;

 - Tổng hợp, đề xuất các khuyến nghị góp phần hoàn thiện chính sách dân tộc.

 

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Tổng hợp có hệ thống các nghiên cứu về chính sách dân tộccủa Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

- Kết quả đánh giá, làm rõ những mặt đạt được/chưa đạt được của các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

 - Kiến nghị, đề xuất về các nội dung lĩnh vực cần được nghiên cứu làm rõ trong thời gian tới;

- Tổng hợp, chắt lọc các kiến nghị chính sách đã được các nghiên cứu đề xuất có thể xem xét để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

Tuyển chọn

7

Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.

- Làm rõ quan điểm, nội dung và kết quả thực hiệnchính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới;

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc phù hợp và hiệu quả đối với chính sách dân tộc của Việt Nam.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Tổng hợp có hệ thống chính sách dân tộc thiểu số hiện nay của một số quốc gia trên thế giới;

- Làm rõ các quan điểm của một số quốc gia về chính sách giải quyết vấn đề dân tộc thiểu số một cách có hệ thống; phân tích được kết quả thực hiện các chính sách;

 - Kiến nghị, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc phù hợp và hiệu quả đối với chính sách dân tộc của Việt Nam.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

Tuyển chọn

8

Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam.

- Làm rõ những vấn đề lý luận - thực tiễn về chính sáchphát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới;

- Đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam trong thời gian tới.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Xác định rõ chính sách phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số: khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng…; kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và bài học cho Việt Nam;

 - Kết quả đánh giá các chính sách phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Làm rõ thực trạng, những mặt đạt được/chưa đạt được; nhận diện những khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách cũng như những yêu cầu đòi hỏi của vùng DTTS khu vực biên giới trong phát triển thời gian tới;

- Kiến nghị, đề xuất cụ thể về chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam trong thời gian tới.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả:

 - Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng ít nhất 3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc;

- Tham gia đào tạo sau đại học: 01 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học;

 

 

 

 

 

Tuyển chọn