QĐ thay đổi chủ nhiệm đề tài Mã số: CTDT.24.17/16-20 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030"

04:52 PM 16/06/2017 Lượt xem: 998 In bài viết

 Xét đề nghị của Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại Văn bản số 21/TH-KH ngày 05/06/2017 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp về việc thay đổi chủ nhiệm đề tài và thư ký khoa học của đề tài.

Ngày 13/06/2017 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ trì Chương trình CTDT/16-20 Phan Văn Hùng ký quyết định  số 322/QĐ-UBDT  thay đổi chủ nhiệm đề tài " Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta:Thực trạng, những vấn đề đặt ra." Mã số: CTDT.24.17/16-20, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Tài Đông, Tổ chức chủ trì: Viện triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Toàn văn quyết định QĐ 322/QĐ-UBDT