Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài “Những vấn đề cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay.”; Mã số: CTDT.42.18/16-20

11:40 AM 06/04/2021 Lượt xem: 678 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Những vấn đề cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay.”

2. Mã số: CTDT.42.18/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng. từ ngày 16/ 4/2018 đến ngày 15/10/2020.

4. Hợp đồng số:  42/2018/HĐ-CTDT/16-20, ngày 16/4/2018

5. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Phạm Thị Phương Thái

7. Thư ký Khoa học: ThS. NCS Trịnh Thị Thu Hòa

8. Thời gian thực hiện trong kỳ báo cáo: 

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.595.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.595.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Thị Phương Thái

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

2

Trịnh Thi Thu Hòa

Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

3

Phạm Hồng Quang

Giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên

4

Hoàng Khải Lập

Giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

5

Trần Thị Việt Trung

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

6

Nguyễn Văn Chiều

Tiến sỹ

Trường Đại học KHXH&NV

7

Nguyễn Văn Sửu

Phó giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học KHXH&NV

8

Nguyễn Thị Ngân

Tiến sỹ

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

9

Lê Thị Ngân

Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

10

Nguyễn Thị Kim Phương

Thạc sỹ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

 

II. Các báo cáo chỉnh sửa sau nghiệm thu

1. Báo cáo tổng hợp

2. Báo cáo tóm tắt

3. Báo cáo kiến nghị

 

 

Tin khác