Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài "Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiếu số và miền núi đến năm 2030."; Mã số: CTDT.43.18/16-20

08:58 AM 07/04/2021 Lượt xem: 458 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiếu số và miền núi đến năm 2030.

2. Mã số: CTDT.43.18/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/10/2020

4. Hợp đồng số:  43/2018/HĐ-CTDT/16-20, ngày 16/4/2019.

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Đình Thao.

7. Thư ký Khoa học: TS Hồ Ngọc Ninh

8. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ ngày 18/4/2018 đến ngày 17/10/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.868.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.868.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đình Thao

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Hồ Ngọc Ninh

Tiến sĩ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Ngô Văn Hải

Tiến sĩ

Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

4

Nguyễn Hữu Nhuần

Tiến sĩ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

Trịnh Quang Thoại

Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

6

Đỗ Thị Nga

Tiến sĩ

Trường Đại học Tây Nguyên

7

Bùi Văn Trịnh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Cần Thơ

8

Nguyễn Văn Minh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Kho học xã hội Việt Nam

9

Nguyễn Hồng Vĩ

Tiến sĩ

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

10

Trần Văn Cường

Tiến sĩ

Trung tâm Phát triển Công nghệ Tây Bắc

 

II. Các báo cáo chỉnh sửa sau nghiệm thu

1. Báo cáo tổng hợp

2. Báo cáo tóm tắt

3. Báo cáo kiến nghị

 

 

 

Tin khác