Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài "Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp."; Mã số: CTDT.31.18/16-20.

06:04 PM 15/03/2021 Lượt xem: 191 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp.

2. Mã số: CTDT.31.18/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng

4. Hợp đồng số:  39/2018/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lưu Văn An

7. Thư ký Khoa học: PGS. TS Đỗ Đức Minh

8. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/10/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.980.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.980.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lưu Văn An

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2

Nguyễn Thị Trường Giang

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3

Dương Xuân Ngọc

Giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4

Nguyễn Văn Dững

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

5

Bế Trung Anh

Tiến sỹ

Học viện Dân tộc

6

Nguyễn Xuân Phong

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7

Nhạc Phan Linh

Tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

8

Đỗ Đức Minh

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Đại học Quốc gia Hà Nội

9

Phạm Hải Chung

Tiến sỹ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10

Phí Hùng Cường

Tiến sỹ

Học viện Dân tộc

 

II. Các báo cáo chỉnh sửa sau nghiệm thu

1. Báo cáo tổng hợp

2. Báo cáo tóm tắt

3. Báo cáo kiến nghị

 

 

 

Tin khác