Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia "Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

09:40 AM 15/01/2020 Lượt xem: 848 In bài viết

Vừa qua tại Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia  "Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam" mã số CTDT.01.16/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS.Trần Hậu làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị Khu vực I  làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Thành viên trong hội đồng gồm: GS.TS Đặng Nguyên Anh  làm chủ tịch hội đồng; TS.Hoàng Xuân Lương  làm phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS Nguyễn Văn Sửu  và PGS.TS Nguyễn Văn Minh  làm ủy viên phản biện và các thành viên khác

Đến tham dự cuộc họp còn có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Sau quá trình làm việc, đại diện hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên trong hội đồng đều đồng ý thông qua đề tài, đánh giá xếp loại đạt. 

Tin khác