Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam, sau hơn 30 năm Đổi mới, đề xuất chính sách dân tộc 2021-2025 và đến 2030.

03:50 PM 19/11/2019 Lượt xem: 494 In bài viết

1.Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Văn Hùng

2.Các thành viên chính tham gia 

 • PGS.TS. Lịch sử, Đoàn Minh Huấn
 • TS. Triết học, Hoàng Xuân Lương
 • ThS. Quản lý giáo dục, Hoàng Thị Hạnh
 • PTS.TS. Quản lý giáo dục, Trần Trung
 • PGS.TS. Dân tộc học, Nguyễn Văn Minh
 • TS. Khoa học Chính trị, Nguyễn Thị Tố Uyên
 • PGS.TS. Dân tộc học, Bùi Văn Đạo
 • TS. An ninh, Lê Ngọc Khánh
 • TS. Nhân học và Chính sách công, Hà Việt Quân
 • TS. Kinh tế, Lê Anh Vũ
 • ThS. Kinh tế, Phan Văn Cương
 • TS. Dân tộc học, Hoàng Hữu Bình (thư ký đề tài)
 • ThS. Quản lý công, Nguyễn Văn Huân

3. Cơ quan chủ trì: Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

4. Mục tiêu chung: Đề tài làm rõ những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và CSDT ở Việt Nam sau hơn 30 năm Đổi mới, trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030;

5. Mục tiêu cụ thể

 • Làm rõ cơ sở lý thuyết, khung nghiên cứu phân tích về: “những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và CSDT”;
 • Tổng hợp các bài học kinh nghiệm của một số quốc gia về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc; 
 • Làm rõ những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay;
 • Hệ thống hóa và đánh giá tác động, hiệu quả hệ thống chính sách dân tộc sau hơn 30 năm Đổi mới;
 • Dự báo xu thế những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc của nước ta đến năm 2030;
 • Đề xuất các quan điểm, phương hướng, giải pháp, chính sách giải quyết các vấn đề cơ bản, cấp bách về DTTS giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030;
 • Đánh giá kết quả của Chương trình CTDT/16-20 theo mục tiêu, nội dung, kết quả được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN; đề xuất những nội dung cần nghiên cứu về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc, giai đoạn 2021-2025.

6. Các nội dung nghiên cứu chính 

 • Nội dung 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài
 • Nội dung 2: Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 • Nội dung 3: Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở nước ta
 • Nội dung 4: Tác động, hiệu quả của các chính sách dân tộc ở nước ta sau hơn 30 năm Đổi mới
 • Nội dung 5: Dự báo xu thế diễn biến của những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số nước ta đến năm 2030
 • Nội dung 6: Bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế tác động đến vùng dân tộc và chính sách dân tộc ở nước ta
 • Nội dung 7: Đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp và chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030
 • Nội dung 8: Đánh giá kết quả của Chương trình CTDT/16-20 và đề xuất khung Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2021-2025

7. Các sản phẩm chính

 • Báo cáo Tổng hợp.
 • Báo cáo tóm tắt.
 • Bản kiến nghị chính sách và các nghiên cứu tiếp theo
 • Bộ dữ liệu về các tài liệu, thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu của đề tài
 • 1 sách chuyên khảo
 • 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; Tạp chí Dân tộc học, Viện Dân tộc học
8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2019  đến tháng 12 năm 2020

9. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

 • Tổng kinh phí thực hiện: 3.355 triệu đồng
 • Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.355 triệu đồng
 

Tin khác