Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.”; Mã số: CTDT.29.17/16-20

07:59 AM 08/06/2020 Lượt xem: 61 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.”

2. Mã số: CTDT.29.17/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng

4. Hợp đồng số:  29/2017/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện Âm nhạc

6. Chủ nhiệm đề tài:   PGS.TS. Nguyễn Bình Định

7. Thư ký Khoa học:  TS. Phạm Minh Hương

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2019 gia hạn đến tháng 05/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.200.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.200.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Bình Định

PGS.TS.Nhà giáo ưu tú

Viện Âm nhạc

2

Phạm Minh Hương

TS. Nghiên cứu viên chính

Viện Âm nhạc

3

Nguyên Thủy Tiên

Ths. Nghiên cứu viên chính

Viện Âm nhạc

4

Nguyễn Thị Hải Nhung

Thạc sĩ

Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL)

5

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

PGS. TS

Đại học Sài Gòn

6

Kiều Trung Sơn

PGS. TS

Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

7

Bùi Ngọc Phúc

Nghiên cứu sinh

Học viện Âm nhạc Huế

8

Tạ Quang Động

TS. Nghiên cứu viên

Viện Âm nhạc

9

Nguyễn Vương Hoàng

Thạc sĩ

Viện Âm nhạc

10

Đào Thị Hồng Lê

Ths. Nghiên cứu viên

Viện Âm nhạc

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian nghiệm thu dự kiến: Tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  (Báo cáo tự đánh giá kết quả của đề tài kèm theo)

 

Tin khác