Thông tin kết quả thực hiện đề tài : Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay.

03:06 PM 18/03/2019 Lượt xem: 1154 In bài viết

I.Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay.

2. Mã số: CTDT.05.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, gia hạn 6 tháng

4. Hợp đồng số: 05/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu tư vấn và phát triển

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Bích San

7. Thư ký khoa học: Nguyễn Văn Thục

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2018

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.216 triệu đồng

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 2.216 triệu đồng

9.3. Từ nguồn khác: 0 triệu đồng

10. Danh sách thành viên chính

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Bích San

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển

2

Nguyễn Văn Thục

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển

3

Nguyễn Duy Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

4

Vương Xuân Tình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

5

Đỗ Thị Vân Anh

Tiến sĩ

Đại học Công đoàn

6

Lê Phương Hòa

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

7

Nguyễn Ngọc Toàn

Tiến sĩ

Viện Triết học

8

Nguyễn Tài Đông

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Triết học

9

Đặng Đình Long

Cử nhân

Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển

10

Nguyễn  Công Thảo

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 03/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm)

Tin khác