Thông tin kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam

02:19 PM 05/04/2019 Lượt xem: 13756 In bài viết

THÔNG TIN ĐỀ TÀI NGHIỆM THU

 

I.Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam

Mã số: CTDT.04.16/16-20

2. Mã số: CTDT.04.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, gia hạn 4 tháng

4. Hợp đồng số: 04/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

6. Chủ nhiệm đề tài: TS. NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN

7. Thư ký khoa học: Trương Thị Thu Trang

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9 /2018

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 1.770 triệu đồng

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.770triệu đồng

9.3. Từ nguồn khác: 0 triệu đồng

10. Danh sách thành viên chính

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Tổ chức công tác

1

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tiến sỹ nghiên cứu phát triển

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

2

Trương Thị Thu Trang

Tiến sỹ kinh tế

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

3

Lê Ngọc Thắng

PGS, Tiến sỹ lịch sử (chuyên ngành dân tộc học)

Tap chí Dân tộc & Thời đại, Hội Dân tộc học & Nhân học Việt Nam

4

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sỹ kinh tế học

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

5

Phạm Văn Trung

Thạc sỹ Luật

Tổng cục An ninh, Bộ Công an

6

Bùi Xuân Hoàn

PGS.Tiến sỹ tâm lý giáo dục học quân sự

Bộ Tham mưu, Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên Phòng Việt Nam

7

Nguyễn Lệ Hoa

Thạc sỹ phát triển nông thôn

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

8

ThS. Triệu Văn Bình

Thạc sỹ Chính trị học

Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc Hội

9

Phạm Thị Ngọc Linh

Tiến sỹ kinh tế nông nghiệp

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

10

KS. Trần Thị Hiền

Kỹ sư kinh tế

Chuyên gia thống kê cao cấp

 

 

 

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 03/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm)

Tin khác