Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Mã số: CTDT.25.17/16-20

09:12 AM 29/05/2020 Lượt xem: 140 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Mã số: CTDT.25.17/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng, 04 tháng gia hạn.

4. Hợp đồng số: 25/2017/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS Đào Thị Ái Thi

7.Thư ký Khoa học:  TS. Chu Thị Khánh Ly

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2019.

Được gia hạn đến tháng 4/2020

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.855.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.855.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

TT

Họ và tên,

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Thị Ái Thi

Phó Giáo sư; Tiến sỹ

Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

2

Chu Thị Khánh Ly

Tiến sỹ

Học viện Hành chính Quốc gia

3

Nguyễn Xuân Quỳnh

Thạc sỹ

Học viện Khoa học, Công  nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ KH&CN

4

Hoàng Văn Chức

Phó Giáo sư; Tiến sỹ

Học viện Hành chính Quốc gia

5

Dương Thanh Phong

Thạc sỹ

Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

6

Lê Thanh Hà

Thạc sỹ

Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

7

Lê Xuân Quế

Phó Giáo sư; Tiến sỹ

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

Nguyễn Thị La

Tiến sỹ

Học viện Hành chính Quốc gia

9

Nguyễn Tiến Đạo

Tiến sỹ

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức

- Bộ Nội vụ

10

Dương Thanh Phúc

Cử nhân

Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian nghiệm thu dự kiến: Tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  (Báo cáo tự đánh giá kết quả của đề tài kèm theo)

 

Tin khác