Giới thiệu về chương trình

10:08 AM 08/12/2015 Lượt xem: 7356 In bài viết

Ngày 29/6/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân dộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

Nội dung chi tiết

 

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác