02:18 PM 16/12/2016 Lượt xem: 1275
Điều chỉnh địa chỉ nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học va công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc