Thông tin kết quả thực hiện đề tài :Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

10:33 AM 27/08/2019 Lượt xem: 10590 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

2. Mã số: CTDT.28.17/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

4. Hợp đồng số: 28/2017/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6. Chủ nhiệm đề tài:  TS Nguyễn Văn Dũng

7.Thư ký Khoa học:  TS Giang Khắc Bình

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.820.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.820.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Dũng

Tiến sỹ

Học viện Dân tộc, UBDT

2

Trần Trung

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Dân tộc, UBDT

3

Hoàng Hữu Bình

Tiến sỹ

Nguyên Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

4

Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Dân tộc, UBDT

5

Nguyễn Hồng Vỹ

Tiến sỹ

Viện CL&CSDT, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6

Lê Ngọc Thắng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, UBDT

7

Tạ Quang Tuấn

Tiến sỹ

Học viện Hành chính QG

8

Trần Hậu Thành

Tiến sỹ

Ban Tổ chức TW Đảng

9

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Học viện hành chính quốc gia

10

Giang Khắc Bình

Tiến sỹ, Thư ký đề tài

Học viện Dân tộc, UBDT

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian nghiệm thu dự kiến: Tháng 9 năm 2019

2. Địa điểm: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm)

 

Tin khác