Thông tin kết quả thực hiện đề tài : Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

03:09 PM 13/08/2019 Lượt xem: 7097 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài

Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2. Mã số: CTDT.22.17/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

4. Hợp đồng số: 22/2017/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS. Nguyễn An Ninh

7.Thư ký Khoa học:  Ths. Đinh Thị Hòa

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.810.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.810.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số TT
Họ và tên
Chức danh khoa học, học vị
Cơ quan công tác

1

Nguyễn An Ninh

PGS. TS. Giảng viên cao cấp

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2

Bế Trung Anh

PGS. TS. Giảng viên cao cấp

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

3

Trần Trung

PGS. TS. Giảng viên cao cấp

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

4

Phan Văn Cương

Ths. NCS. Nghiên cứu viên chính

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

5

Đinh Thị Hòa

Ths. Nghiên cứu viên

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6

Nguyễn Hồng Vĩ

Tiến sỹ

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc

7

Hà Việt Quân

Tiến sỹ

Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc

8

Hoàng Mai

Tiến sỹ

Học viện hành chính quốc gia

9

Đoàn Văn Dũng

Tiến sỹ

Học viện hành chính quốc gia

10

Trần Văn Ngợi

Tiến sỹ

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2019

2. Địa điểm: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm)

Tin khác