Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay" mã số CTDT.02.16/16-20

11:05 AM 03/12/2018 Lượt xem: 347 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài

Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

2. Mã số: CTDT.02.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

4. Hợp đồng số: 07/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS, TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

7.Thư ký Khoa học:  TS. Nguyễn Thị Thuận

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2018.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.230.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.230.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10.Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trần Trung

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

2

PGS.TS. Phó Đức Hòa

Viện Phát triển công nghệ và giáo dục, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

3

PGS.TS. Đặng Thị Hoa

Viện Nghiên cứu gia đình và giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5

TS. Vũ Thị Thanh Minh

Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

6

TS. Trịnh Thị Phương Thảo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

TS. Vũ Hồng Phong

Trường Đại học Lao động - Xã hội

8

TS. Trương Bảo Thanh

Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

10

TS. Nguyễn Thị Thuận

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 01/2019

2. Địa điểm: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file PDF kèm theo)

Tin khác