Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia " Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"; Mã số CTDT.01.16/16-20

11:01 AM 21/10/2019 Lượt xem: 552 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

2. Mã số: CTDT.01.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 36 tháng

4. Hợp đồng số: 01/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực I

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS, TS. Trần Hậu

7.Thư ký Khoa học:  TS. Nguyễn Quỳnh Trâm

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.600.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.600.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10.Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Hậu

Phó giáo sư, Tiến sỹ

 

2

Đoàn Minh Huấn

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Tạp chí Cộng sản

3.

Nguyễn Thị Song Hà

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện KHXH

4.

Nguyễn Thanh Xuân

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện CTQG HCM

5.

Phạm Minh Tuấn

Tiến sỹ

Học viện Chính trị KV II

6.

Nguyễn Quỳnh Trâm

Tiến sỹ

Học viện Chính trị KV I

7.

Trần Minh Đức

Thạc sỹ

Học viện Chính trị KV I

8.

Nguyễn Lâm Thành

Tiến sỹ

Hội đồng nhân dân Quốc hội

9.

Phạm Văn Đức

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện KHXH

10.

Phạm Hồng Tung

Giáo sư, Tiến sỹ

Đại học KHXH và NV

11

Nguyễn Thị Ưng

Tiến sỹ

Học viện Chính trị KV I

12.

Vũ Văn Chung

Tiến sỹ

Đại học KHXH và NV

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 12/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file PDF kèm theo)

Tin khác