Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài "Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam."; Mã số: CTDT.41.18/16-20

05:44 PM 23/03/2021 Lượt xem: 176 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.

2. Mã số: CTDT.41.18/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2020

4. Hợp đồng số:  43/2018/HĐ-CTDT/16-20, ngày 16/4/2019.

5. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công thương

6. Chủ nhiệm đề tài: TS Trịnh Thị Thanh Thủy

7. Thư ký Khoa học: TS

8. Thời gian thực hiện đến thời điểm báo cáo: 

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.610.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.610.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trịnh Thị Thanh Thủy

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

2

Đặng Thanh Phương

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

3

Hà Văn Sự

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Thương mại

4

Trịnh Thị Thu Phương

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Đại học Ngoại Thương

5

Vũ Thị Lộc

Tiến sỹ

Bộ Công Thương

6

Nguyễn Thị Lan Hương

Tiến sỹ

Học viện Hành chính

7

Lê Huy Khôi

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

8

Nguyễn Thị Trà Giang

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

9

Bế Trung Anh

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

10

Trần Thị Bảo Khanh

Tiến sỹ

Đại học Công đoàn

 

II. Các báo cáo chỉnh sửa sau nghiệm thu

1. Báo cáo tổng hợp

2. Báo cáo tóm tắt

3. Báo cáo kiến nghị

 

Tin khác