02:18 PM 16/12/2016 Lượt xem: 1275
Điều chỉnh địa chỉ nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học va công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc

08:29 AM 24/11/2016 Lượt xem: 765
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBDT, ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017 của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở việt nam đến năm 2030”, đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ đợt 1 (lần 2) năm 2017. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về: Vụ Tổng hợp, phòng 403, Nhà B, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 03/01/2017. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Cao Thịnh, số điện thoại: 08044110.