Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

09:44 AM 20/11/2019 Lượt xem: 916 In bài viết

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Căn cứ QĐ số 246/QĐ-UBDT ngày 9/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 216-2020

Căn cứ QĐ số 827/QĐ-UBDT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành QĐ 891/QĐ-UBDT thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" (chi tiết tại file đính kèm)

Tin khác