Thông tin kết quả thực hiện đề tài: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và những tác động đến Việt Nam

02:30 PM 18/03/2019 Lượt xem: 17969 In bài viết

I.Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và những tác động đến Việt Nam.

2. Mã số: CTDT.03.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, gia hạn 6 tháng

4. Hợp đồng số: 03/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lâm Bá Nam

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2018

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.465 triệu đồng

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 2.465 triệu đồng

9.3. Từ nguồn khác: 0 triệu đồng

10. Danh sách thành viên chính

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lâm Bá Nam

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

2

Nguyễn Văn Chiều

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

3

Hoàng Văn Quynh

Thạc sĩ

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

4

Phạm Quang Hoan

Phó giáo sư, tiến sĩ

Viện Dân tộc học, Viện HLKHXHVN

5

Nguyễn Duy Thiệu

Phó giáo sư, tiến sĩ

Bảo tàng Dân tộc học, Viện HLKHXHVN

6

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó giáo sư, tiến sĩ

Viện Dân tộc học, Viện HLKHXHVN

7

Trần Văn La

Tiến sĩ

Chuyên gia độc lập

8

Lâm Minh Châu

Tiến sĩ

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

9

Đậu Tuấn Nam

Tiến sĩ

Học viện Chính trị quốc gia HCM

10

Nguyễn Trường Giang

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 03/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm) 

Tin khác