Thông tin kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam

01:10 PM 26/02/2019 Lượt xem: 880 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam

2. Mã số:  CTDT.07.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, gia hạn 3 tháng

4. Hợp đồng số: 02/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

7.Thư ký Khoa học:  TS. Trần Văn Hà

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2018

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.100.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 2.100.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác: 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

 Nguyễn Đình Cung

Tiến sĩ

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2

Trần Văn Hà

Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

3

Đặng Thị Thu Hoài

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

4

Lê Thị Xuân Quỳnh

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tiên sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Đinh Hồng Vận

Cử nhân

Nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương

7

Trần Toàn Thắng

Tiến sĩ

Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH  Quốc gia

8

Bế Thị Hồng Vân

Cử nhân

Vụ Chính sách dân tộc, Uỷ ban Dân tộc

9

Nguyễn Xuân Cường

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt nam

10

Nguyễn Văn Sửu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

11

Lý Hành Sơn

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

12

Nguyễn Hữu Thọ

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

13

Vũ Tuyết Lan

Thạc sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

14

Vũ Đình Mười

Thạc sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

15

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

16

Nông Bằng Nguyên

Thạc sĩ

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

17

Trần Thuỳ Dương

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

18

Đinh Xuân Nghiêm

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

19

Nguyễn Thị Lan Oanh

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

20

Hoàng Xuân Diễm

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

21

Đỗ Thị Thu Thủy

Cử nhân

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

22

Nguyễn Thị Phương Loan

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 03/2019

2. Địa điểm: Ủy ban Dân tộc

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file đính kèm)

Tin khác