Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia“Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững ở dân tộc Chăm hiện nay”; Mã số: CTDT.15.17/16-20.

08:59 AM 17/06/2020 Lượt xem: 119 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững ở dân tộc Chăm hiện nay”

2. Mã số: CTDT.15.17/16-20.

3. Thời gian thực hiện: 40 tháng

4. Hợp đồng số:  15/2017/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Chủ nhiệm đề tài:   TS. Phú Văn Hẳn

7.Thư ký Khoa học:  ThS Hán Thị Thanh Lan

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2019 gia hạn đến 14/04/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 3.030.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 3.030.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phú Văn Hẳn

TS

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

TS

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

3

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

Viện Dân tộc học

4

Thành Phần

PGS.TS

 

Trường Đại học KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh

5

Trần Hồng Liên

PGS.TS

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

6

Bùi Đức Hùng

TS

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

7

Nguyễn Quốc Tuấn

TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

8

Võ Công Nguyện

TS

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

9

Huỳnh Ngọc Thu

TS

Trường Đại học KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh

10

Trần Hữu Hợp

TS

Học viện Chính trị Khu vực IV

11

Hán Thị Thanh Lan

ThS

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian nghiệm thu dự kiến:  Tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Dân tộc, 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  (Báo cáo tự đánh giá kết quả của đề tài kèm theo)

Tin khác