Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia“Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra”; Mã số: CTDT.24.17/16-20.

07:56 AM 08/06/2020 Lượt xem: 111 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài: “Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra”

2. Mã số: CTDT.24.17/16-20.

3. Thời gian thực hiện: 34 tháng

4. Hợp đồng số:  24/17/HĐ-CTDT/16-20 ngày 08/06/2017

5. Cơ quan chủ trì: Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Chủ nhiệm đề tài:   PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

7. Thư ký Khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Thu Nghĩa

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 15/06/2017 đến tháng 14/12/2019, gia hạn đến 14/04/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.858.000.000 đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 2.858.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0 triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tài Đông

PGS.TS; Chủ nhiệm đề tài

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

2

Nguyễn Thu Nghĩa

PGS.TS, Thư ký khoa học

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

3

Phạm Văn Đức

GS.TS, Thành viên nghiên cứu chính

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4

Nguyễn Đình Hòa

Tiến sĩ, Thành viên nghiên cứu chính

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5

Trần Tuấn Phong

Tiến sĩ, Thành viên nghiên cứu chính

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Cao Thu Hằng

PGS.TS,  Thành viên nghiên cứu chính

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

7

Lê Thanh Sang

PGS.TS, Thành viên nghiên cứu chính

Viện KHXH vùng Nam Bộ

8

Nguyễn Đức Nguyên

Thạc sĩ, Thành viên nghiên cứu chính

Ban Tuyên giáo huyện ủy Mộc Châu

9

Nguyễn Văn Chiều

PGS.TS, Thành viên nghiên cứu chính

Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

Nguyễn Xuân Cường

TS, Thành viên nghiên cứu chính

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời giannghiệm thu dự kiến: Tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Dân tộc, 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  (Báo cáo tự đánh giá kết quả của đề tài kèm theo)

 

Tin khác