Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Di dân của các Dân tộc thiểu số, những vấn đề đặt ra và giải pháp"; Mã số CTDT.09.17/16-20

04:32 PM 22/06/2020 Lượt xem: 181 In bài viết

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ:“Di dân của các Dân tộc thiểu số, những vấn đề đặt ra và giải pháp".

2. Mã số: CTDT.09.17/16-20

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng, 04 tháng gia hạn.

4. Hợp đồng số: 09/2017/HĐ-CTDT/16-20.

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

6. Chủ nhiệm đề tài:  GS.TS Nguyễn Đình Tấn

7.Thư ký Khoa học:  PGS. TS Đặng Thị Ánh Tuyết

8.Thời gian thực hiện: Từ 15/6/2017 – 15/4/2020.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.875.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.875.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10. Danh sách những người thực hiện chính

TT

Họ và tên

Chức danh thực hiện

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Nguyễn Đình Tấn

Chủ nhiệm đề tài

Viện XHH&PT

2

PGS.TS. Đặng Thị Ánh Tuyết

Thư ký khoa học

Viện XHH&PT

3

TS. Hà Việt Hùng

Thành viên chính

Viện XHH&PT

4

TS. Phan Tân

Thành viên chính

Viên Thông tin Khoa học Xã hội

5

Ths.NCS  Nguyễn Ngọc Huy

Thành viên chính

Viện XHH&PT

6

TS. Quách Thu Quế

Thành viên chính

Viện Khoa học Lao động và xã hội

7

TS. Trần Minh Hằng

Thành viên chính

Viện Dân tộc học

8

PGS.TS. Phạm Xuân hảo

Thành viên chính

Hội Xã hội học Việt Nam

9

Ths. Trịnh Thu Nga

Thành viên chính

Viện Khoa học Lao động và xã hội

10

Ths.NCS Nguyễn Văn Vị

Thành viên chính

Viện XHH&PT

11

Ths. Nguyễn Thanh Hương

Thành viên chính

Viện XHH&PT

12

Ths. Nguyễn Lê Tâm

Thành viên chính

Viện XHH&PT

 

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian nghiệm thu dự kiến: Tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Dân tộc. 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  (Báo cáo tự đánh giá kết quả của đề tài kèm theo)

 

Tin khác