Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc" mã số CTDT.08.16/16-20

04:49 PM 08/12/2017 Lượt xem: 653 In bài viết

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đề tài

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc

2. Mã số: CTDT.08.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 12 tháng

4. Hợp đồng số: 08/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS, TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

7.Thư ký Khoa học:  TS. Nguyễn Việt Hùng

8.Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2017.

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số: 2.880.000.000đồng. Trong đó:

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.880.000.000 đồng

9.3. Từ nguồn khác 0  triệu đồng

10.Danh sách những người thực hiện chính

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Tổ chức công tác

1

PGS. TS Bế Trung Anh

Ủy ban Dân tộc

2

TS. Nguyễn Ngọc Hà

Ủy ban Dân tộc

3

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Ủy ban Dân tộc

4

PGS. TS Trần Trung

Ủy ban Dân tộc

5

PGS. TS Nguyễn Văn Minh

Viện Dân tộc học, Viện HLKHXH Việt Nam

6

TS. Đào Đình Châm

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

7

PGS. TS Nguyễn Hữu Quỳnh

Đại học Điện lực.

8

TS. Nguyễn Việt Hùng

Học viện Hành chính Quốc gia.

9

TS. Trịnh Thị Thúy  Giang

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

10

Ths. Hoàng Vĩnh Hà

Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

II. THỜI GIAN VÀ ĐẠI ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:

1. Thời gian: Tháng 12/2017

2. Địa điểm: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (file PDF kèm theo)

 

Tin khác