10:25 PM 28/06/2016 Lượt xem: 3447
Thông tư số 102/2012/TT-BTC, ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

10:03 PM 28/06/2016 Lượt xem: 1933
Thông tư số: 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

09:27 PM 28/06/2016 Lượt xem: 2399
Ngày 26/11/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBDT phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" với 8 nhiệm vụ đặt hàng để đưa ra tuyển chọn.

05:12 PM 28/06/2016 Lượt xem: 2644
Qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí