09:27 PM 28/06/2016 Lượt xem: 2399
Ngày 26/11/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBDT phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" với 8 nhiệm vụ đặt hàng để đưa ra tuyển chọn.

11:45 AM 08/12/2015 Lượt xem: 750
1